ronaldweinland.info Handbooks ESP MODULE GRADE 7 3RD AND 4TH QUARTER PDF

ESP MODULE GRADE 7 3RD AND 4TH QUARTER PDF

Sunday, June 30, 2019 admin Comments(0)

GRADE 7 LEARNERS' MODULE (EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO ESP). Module in EsP (Edukasyon sa Pagpapakatao). Unit 1 and 2 -> DIRECT DOWNLOAD Unit 3 and 4 -> DIRECT DOWNLOAD LINK (NO VIRUSES). Grade 7 Edukasyon Sa Pagpapakatao Learning Modules (ESP LM); Grade 10 Filipino Quarter 1 & 2 – Download PDF; Filipino Quarter 3. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Grade 7 (Units 1 & 2) Learner's Material. TO 12 GRADE 7 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.


Author:TRUMAN SCHERMAN
Language:English, Spanish, Hindi
Country:Slovenia
Genre:Academic & Education
Pages:210
Published (Last):15.12.2015
ISBN:467-8-31907-383-6
ePub File Size:27.33 MB
PDF File Size:11.63 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:49163
Uploaded by: ISSAC

Learning materials / modules in ESP Grade 7 Quarter 3 and 4. Title Slide of Module in grade 7. ENGLISH 3 QUARTER 3 LM. Sandy Bertillo. Pagsasaling wika. Allan Orttiz. Grade 7 english learning. Friday, June 3, GRADE 7 LEARNERS' MODULE (EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Module in EsP (Edukasyon sa Pagpapakatao).

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Dec 9, SlideShare Explore Search You.

Bedford We, teachers, must use a wide range of stimulating and exciting materials to teach the concepts outlined in the curriculum to ensure that students are actively involved in their learning. In time, students and parents witness a shift from textbook based to standards based instruction, bringing educational practices in line with the best school systems around the world.

With the implementation of the new K curriculum, schools provide students with an invitation to explore, investigate, learn and collaborate. The learning environment provides ample opportunity for planned student interactions and engagement.

Teachers, therefore must use a wide range of stimulating and exciting materials to teach the concepts outlined in the curriculum to ensure that students are actively involved in their learning.

Do you want to make your pedagogy better? Sa ating paghahanap ng katotohanan at kahulugan sa buhay, hindi tayo namumuhay sa mundo upang maglakbay nang walang iisang direksyon. May laya ang sinuman na angkinin ito o hindi; ngunit kailangang handa tayong tanggapin ang kahihinatnan ng pag-angkin o hindi pag-angkin ng mga ito. Mga Katangian ng Ganap na Pagpapahalagang Moral a. Ito ay naaayon kung ano ito what is , ano ito noon, has been at kung ano ito dapat must be.

Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao, mas mataas sa isip ng tao at ito ay nananatili kahit pa hindi ito nakikita o iginagalang ng ilan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Hinango mula sa Likas na Batas Moral, ito ay katanggap- tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng kultura dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan.

Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Hindi ito magbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. Nagbabago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan at layon ng tao ngunit hindi pa rin mababago nito ang ganap na halagang moral. Ito ay mga pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Ang layunin nito ay makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin immediate goals.

Kasama rito ang pansariling pananaw, opinyon, ugali at damdamin. Halimbawa, kung lumaki ka sa Pilipinas kung saan may konserbatibong kultura, tiyak na maninibago ka kung maninirahan sa Europa. Dito ang mga tao ay labis na liberal. Maaaring may mga paniniwala sila na katanggap-tanggap sa kanilang lipunan ngunit hindi katanggap-tanggap sa atin.

Mga Katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi a. Ito ay pansarili o personal sa indibidwal. Ito ay ang personal na pananaw, ugali o hilig na bunga ng pag-udyok ng pandamdam, damdamin, iniisip, motibo, karanasan at nakasanayan. Ito ay mga pagpapahalaga na maaaring ang kahihinatnan ay makikita lamang sa paglipas ng ilang panahon o matapos makita ang resulta o bunga.

Panlipunan Societal. Ito ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan - ang nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan.

Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. Sitwasyonal Situational. Ito ay nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari.

Ito ay madalas na nag-uugat sa subhetibong pananaw sa kung ano ang mapakikinabangan o hindi. Ang ginagawang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya, kapuri-puri, makabuluhan at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Sa unang tingin, iisipin natin na walang kaugnayan ang moral na pagpapahalaga sa panggawing pagpapahalaga.

Kahit ang tao ay nilikha na may natural na kakayahan sa pagkiling sa mabuti at pag-iwas sa masama, mayroon pa rin siyang kakayahan na makagawa ng di moral na kilos. Dahil ito sa kaniyang taglay na kahinaan. Kung minsan, may mga nakaugalian sa lipunan na nagiging katanggap-tanggap kahit na di moral ang mga ito.

Minsan inaakala ng marami na dahil tinatanggap na ang isang kilos ng lipunan, naaayon na rin ito sa moral na pamantayan. Sa buhay ng tao, saan man sa mundo, nahaharap siya sa mga personal na opinyon, motibo, kaugaliang bunga ng nakagisnang kultura at mga sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili sa pagitan ng tama at mali.

Dahil ang Likas na Batas Moral ang pundasyon, ang ugat — ang nagpapatatag sa lahat ng kultural at panlipunang pagpapahalaga sa pagpapasiya sa pagitan ng tama at mali. Bilang isang taong nilikha ng Diyos na may isip at kilos-loob, matatag ka ba sa pagharap sa mga nagtutunggaliang impluwensiya mula sa iyong paligid?

Bagamat magkaiba subalit magkaugnay ang pagpapahalaga at virtue. Ito ay layunin o tunguhin na nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao na ninanais na maisakatuparan. Samakatuwid, ang pagpapahalaga ay tumatayong batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagpipilian. Ang pagpapahalaga ay ang kapangyarihan na umuudyok sa tao at ang kailangan ng tao upang mabuhay.

Ang birtud ayon pa sa kanya ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ang pinahahalagahan. Ito ang moral na gawi na nagbubunga sa pagkamit at pagpapanatili ng pagpapahalaga. Ito ang pinag-isipang paraan o hakbang upang makamit ang pagpapahalaga. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng isang mag-aaral sa paglinang ng kanyang karunungan, ay nagsisikap na makamit ito.

Makaranas man siya ng mga pagsubok na maaaring humadlang sa pagkamit niya nito ay magpapakatatag siya at magpupursigi upang malampasan ang balakid na ito. Matututuhan niyang magtimpi sa mga udyok o tukso na magpapalayo sa kanya sa pagkamit ng pagpapahalaga. Magiging maingat din siya sa paghusga ng dapat at hindi dapat gawin upang masiguro niya ang matagumpay na paglinang ng karunungan. Totoo din ito sa iba pang pagpapahalagang nais nating taglayin at isabuhay, kasabay nito ang paglinang ng ating mabuting gawi upang patuloy itong mapahalagahan.

Sa ganitong paraan, nagkakaugnay ang pagpapahalaga at birtud. Ikaw, paano mo naipakikita ang pagkakaugnay ng dalawang ito? May bago na namang nadagdag sa iyong kaalaman.

Walang katulad ang pagbabasa upang mapagyaman ang kaalaman. Mas higit na nakalalamang ang nakaaalam. At sa pagbabasa ng tekstong ito hindi lang simpleng kaalaman ang iyong nakuha kundi mga makabuluhan at makahulugang aral. Handa ka na ba upang tuklasin ang kaalamang natutuhan mula sa araling ito? PagpapahalagaVirtue Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: Ano ang pagpapahalaga?

Bakit kailangang taglayin ito ng tao? Ano ang birtud? Paano ito nalilinang sa tao? Paano nagkakaugnay ang pagpapahalaga at birtud? Ipakita mo ito sa pamamagitan ng ilustrasyon. Ano ang konseptong naunawaan mo mula sa babasahin?

Isulat ito sa iyong kuwaderno gamit ang graphic organizer Kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud: Sa ganitong paraan masisimulan mo nang makagawian ang pagsasabuhay nito at patuloy na maging bahagi ito ng iyong pang-araw-araw na buhay. Gumawa ka ng listahan ng mga itinuturing mong mahalaga sa iyo.

Sundan mo ang sumusunod na hakbang: Itala ang lahat na kaya mong isulat na itinuturing mong mahalaga sa iyo. Mula sa mga naitala, pumili ka ng sampu. Mula sa sampu, pumili ka ng limang pinakamahalaga. Tukuyin ang aspeto na nais mong bigyan ng pokus sa iyong itinala na mahalaga. Tukuyin din ang gawain na ginagawa mo sa kasalukuyan na tumutugma sa iyong pinahahalagahan. Itala ang natuklasan sa resulta ng gawain. Maaring sundan ang halimbawa sa ibaba bilang gabay. Pamilya Matiwasay na ugnayan sa pamilya Wala.

Hindi ko ginagampanan ang aking tungkulin sa bahay, kaya nag- aaway-away kaming magkakapatid. Hindi nagtugma ang aking kilos at gawain araw-araw sa pagpapahalaga ko sa ugnayan sa aming pamilya. Diyos Malapit na pakikipag- ugnayan sa Diyos Nagsisimba ako tuwing Linggo at nagdarasal bago matulog at pagkagising sa umaga.

Ilahad sa pagninilay ang ganito: Pagsasabuhay Nais mo bang maging tugma ang pagpapahalaga sa iyong ginagawa at malinang ang iyong birtud? Narito ang paraan kung paano ito isasakatuparan. Sundan ang mga hakbang: Tukuyin ang birtud na nais mong malinang o pagbabagong gagawin upang magtugma ito sa iyong pagpapahalaga. Tukuyin din ang paraan o hakbang ng pagsasabuhay. Sa tapat ng bawat paraan ay maglagay ng pitong kolum na kakatawan sa pitong araw na mayroon sa isang linggo.

Kaibigan, ngayon ay handang-handa ka na sa pagsasabuhay ng iyong mga birtud at pagpapahalaga. Ang tanging kailangan na lamang ay ang iyong dedikasyon at paninindigan na patuloy na isabuhay ang mga ito. Marahil, iniisip mong hindi madali ang prosesong ito. Tama ka! Ngunit hindi ka dapat pigilan ng ganitong pag-iisip upang maisakatuparan mo ang iyong layunin. May kaugnayan ba ang aking pagpapahalaga sa gawi na nalilinang sa akin? Gawin ito sa loob ng dalawang linggo. Sa ganitong paraan ay masusubaybayan kung tunay mong nailalapat ang pamamaraan upang maisabuhay ang virtue.

Gamitin mong gabay ang halimbawa sa ibaba. Gagampanan ang gawaing nakatakda tulad ng paghugas ng pinggan. Susundin ko agad ang nag- uutos nang hindi gumagawa ng anumang pagdadahilan. Malapit na pakikipag- ugnayan sa Diyos Madasalin, palasimba at paglingkod sa iba a. Ipagpatuloy ang pagdarasal sa araw at gabi b. Pagsimba sa araw ng Linggo o araw na itinakda ng aking relihiyon. Tutulungan ko ang sinumang mangailangan ng aking tulong.

Maligayang bati! Hinahangaan kita dahil sa iyong pagiging matiyaga sa pagtatapos ng modyul na ito. The Image of His Maker. The Bruce Publishing Company. Retrieved November 10, from http: Education in Values: What, Why and for Whom. Sinag-tala Publishers. Character Building. Portland Oregon. Four Courts Press. Fundamentals of Ethics.

Module pdf quarter 3rd 4th grade and esp 7

De La Salle University Press. Values and Virtues: Von Mises and Rand. JPG o http: Ano-ano ba ang tinuturing mong mahalaga sa iyo? Bakit mo pinahahalagahan ang mga ito? Tama ba ang iyong mga pinahahalagahan at ang pagpapahalagang iniuukol dito? Ilan lamang ito sa mga mahahalagang katanungang pupukaw sa iyong kamalayan upang mapag-ukulan mo ng pansin ang bahaging ito ng iyong pagkatao.

Mahalagang may kamalayan ka tungkol dito. Hindi sapat na nabubuhay lang tayo sa mundong ito. Kailangang malinaw din sa atin kung para saan ang buhay nating ito. Bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, mahalagang nabubuhay ka nang makahulugan at makabuluhan.

Naipaliliwanag na ang pinili nating uri ng pagpapahalaga mula sa hirarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao d. Nailalapat sa pang-araw-araw na buhay ang mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng mga pagpapahalaga tungo sa makatotohanang pag- unlad ng pagkatao Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa titik d: May ekasaktong tala ng mga pagpapahalagang pinili at isinabuhay b.

May pag-aantas ng pagpapahalagang piniling isabuhay c. May mga palatandaaan na nagpapakita ng pag-unlad sa pagsasabuhay ng mataas na antas ng pagpapahalaga d. Patuloy na naitala ang pagsasabuhay sa loob ng 2 linggo Sa pagsisimula ng araling ito subukin mo ang iyong sariling sagutin ang Paunang Pagtataya. Magiging gabay mo ito sa pagtuklas ng mga bagay na kailangan mong matutuhan. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot. Sagutan sa kuwaderno. Intelektwal na birtud c.

Teacher’s Guide for Grade 7

Ispiritwal na birtud b. Moral na birtud d. Sosyal na birtud 3. Ang mga sumusunod ay mga uri ng ispiritwal na halaga ayon kay Max Scheler, maliban sa: Pagpapahalaga sa katarungan b. Pagpapahalagang pangkagandahan c. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan d.

Pagpapahalaga sa katiwasayan ng damdamin at isipan 4. Ang pera ay nakapagbibigay ng saya sa tao ngunit maraming tao na maraming pera ngunit naghahanap pa rin ng ibang bagay na mas makapagpapasaya sa kanila. Sa paglipas ng panahon mahihinuha nila na ang pagkakaroon ng buong pamilya at mga tapat na kaibigan pala ang tunay na makapagpapasaya sa kanya. Ang halimbawang ito ay patunay sa anong katangian ng mataas na antas ng halaga? Habang tumatagal ang halaga, mas tumataas ang antas nito b.

Mataas ang antas ng halaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga halaga c. Mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng halaga, mas mataas ang antas nito d. Mas mahirap mabawasan ang kalidad ng halaga kahit pa dumarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito 5. Ang puso ng tao ang unang dapat na pairalin sa pamimili ng pahahalagahan at hindi kailanman ang isip b.

Ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi mauunawaan ng isip. Ang puso ng tao ang may kakayahang magpahalaga sa mga bagay na tunay na makabuluhan samantalang ang isip ay nagpapahalaga lamang sa mga bagay na panandalian.

Lahat ng nabanggit Si Renato ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maagang pag-aasawa. Dahil sa ganitong kalagayan labis ang suporta na kanyang natatanggap mula sa kanyang mga magulang na naninirahan na sa ibang bansa.

Dahil dito naniniwala siya na hindi na niya kailangan magtrabaho. Wala siyang ginagawa kundi ang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, uminom at magsugal. Nasa anong antas ang halaga ni Renato. Pambuhay na halaga c. Pandamdam na halaga d. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Henry, pinili niyang ilaan ang kanyang panahon para sa pagtulong sa mga batang lansangan. Ipinagkatiwala niya ang kanyang negosyo sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan at ibinabahagi niya ang kanyang yaman sa mga batang kanyang tinutulungan.

Nakahanda siyang laging tumugon sa kagustuhan ng Diyos na maglingkod sa kapwa na walang hinihintay na ano mang kapalit.

Grade 7 to 12 Teachers Guide | K to 12 Curriculum

Nasa anong antas ang halaga ni Henry? Ito ay halagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Pinahahalagahan ito upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Ang mga sumusunod ay katangian ng mataas na antas ng halaga maliban sa: Mataas ang antas ng halaga kung tumatagal at hindi nababago ng panahon b.

Mataas ang antas ng halaga kung ito ay nagiging batayan ng iba pang halaga c. Mataas antas ng halaga kung ito ay nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Kahit dumadami pa ang nagtataglay ng halaga mahirap pa ring mabawasan ang kalidad nito Walang ibang hinangad si Charmaine kundi ang makamit ang kakuntentuhan sa buhay. Sa panahon na labis na ang kanyang pagkapagod sa trabaho, naglalaan siya ng panahon upang magbakasyon upang makapagpahinga.

Lagi niyang binabantayan ang kanyang pagkain na kinakain upang masiguro na napananatili niyang malusog ang kanyang pangangatawan.

Nasa anong anta sang halaga ni Charmaine? Makikita mo sa mga sumusunod na larawan ang ilang bagay na mahalaga sa tao. Ayusin mo ang mga larawan ayon sa antas ng pagpapahalaga mo dito. Simulan sa mababang halaga hanggang sa pinakamahalaga. Isulat ang iyong Ano ang naging batayan mo sa pagpili ng larawan mula sa hindi gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga?

Ilagay mo sa bilang sampo ang bagay na para sa iyo pinakamababa ang pagpapahalaga mo, pataas hanggang sa bilang isa ang pinakamahalaga. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Mga Bagay Batayan ng Pagraranggo 1. Bakit kaya hindi pantay-pantay ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa mga bagay?

May itinuturing tayong mahalaga, mas mahalaga at pinakamahalaga. Muli mong susubukan ang pagkilala nito sa susunod pang gawain. Bakit may itinuturing tayong mahalaga, mas mahalaga at pinakamahalaga? Paano ba natin nasasabing mas mahalaga ang isang bagay kaysa sa isa? Ano ba ang ating pinagbabatayan upang masabi ito? Sa bahaging ito, hahanapan mo ng kasagutan ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong pinahahalagahan.

Tukuyin mo ang iyong mga pinahahalagahan sa iyong buhay. Isulat mo ito sa isang bond paper. Kailangan mong sumailalim sa pagsusuri ng iyong sarili upang matukoy ang lahat ng mga ito. Kailangan mong umisip ng mga simbolong kakatawan sa mga ito. Maaari mong iguhit ang mga ito o kaya naman ay gumupit na lamang ng mga larawan sa mga lumang magasin. Idikit mo ang mga larawang ito sa isang malinis na bond paper na nakaayos mula sa hindi gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga.

Sa kaliwang bahagi ng papel magsisimula ng pagdidikit ng larawan patungo sa kanan. Sa baba ng mga ito ay magsulat ka nang maikli at malinaw na paliwanag kung bakit mo pinahahalagahan ang mga ito.

Ipaliwanag kung paano nagpasiya sa pagraranggo nito. Narito ang halimbawa ng magiging larawan pagkatapos ng paggawa mo ng gawaing ito. Kung papipiliin ka lamang ng apat sa iyong inilistang mga pinahahalagahan, ano-ano ang ititira mo?

Mula sa apat na ito, suriin ang antas ng pagpapahalaga mo sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit mas mahalaga ang ikatlo kaysa sa ikaapat na pagpapahalaga. Bakit mas mahalaga ang ikalawa kaysa sa ikatlo at bakit mas mahalaga ang una kaysa sa ikalawang pagpapahalaga?

Sa palagay mo, tama ba ang iyong pagpapahalaga sa mga ito? Bakit mahalagang matutuhan ng tao ang mamili ng tamang pahahalagahan?

Marahil, iba-iba ang sagot mo sa tanong na ito. Maaaring pagkain, hangin, buhay, pag-aaral, magulang o kaibigan at marami pang ibang bagay na para sa sarili mong pananaw ay mahalaga. Hindi marahil tayo makatatagpo ng dalawang taong may magkatulad na mga pinahahalagahan, o maaaring mayroon ngunit ang paraan at antas ng pagpapahalaga sa mga ito ay nanatiling magkaiba.

Tama ba ang iyong mga pinahahalagahan? Isa pang tanong na magdadala sa iyo sa malalim na pag-iisip: Sa pagsagot sa ganitong mga tanong, mahalaga na maunawaan mo kung paano husgahan kung mababa o mataas ang isang pagpapahalaga.

Nasubok ba ang iyong pagkamalikhain? Nakatutuwa hindi ba? Upang mahinuha mo ang mas malalim na kahulugan ng gawain ay sagutin mo ang mga sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno. Siguradong may bago ka na namang natuklasan tungkol sa iyong sarili mula sa gawaing ito. Ang pagbibigay mo ng pagpapahalaga sa isang bagay ay nakaaapekto sa iyong kilos araw-araw at sa iyong pagkatao sa kabuuan. Marapat lamang na bigyan ito ng kaukulang pansin. Ipagpatuloy mong tuklasin ang mga mahahalagang kaalaman kaugnay ng hirarkiya ng pagpapahalaga.

Una, Mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, Ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon timelessness or ability to endure.

Ikalawa, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Kahit pa dumarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng materyal na bagay ay lumiliit habang nahahati ito, ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi nababawasan kahit pa mahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagpasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon, napananatili ang kalidad nito indivisibility.

Ikatlo, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ang lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita nang sapat na salapi; ginagawa niya ito upang mapagtapos sa pag-aaral ang kaniyang anak. Para sa kaniya, mas mataas na pagpapahalaga ang mapagtapos ang kaniyang anak sa pag-aaral kaysa sa kaniyang pagsasakripisyo at pagod.

Ikaapat, may likas na kaugnayan ang antas ng pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama sa pagkamit nito. Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball depth of satisfaction.

Ikalima, ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Hindi naging hadlang ang kaniyang kapansanan upang siya ay makatapos ng pag-aaral. Ang kaniyang pagnanais na magtagumpay sa kaniyang larangan ay higit na mataas kaysa sa kaniyang pisikal na kapansanan. Mula sa mga nabanggit na mga prinsipyo, nabuo ni Scheler ang Hirarkiya ng Pagpapahalaga. Sinasabi niyang ang ganitong hirarkiya ng pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng isip.

Pandamdam na mga Pagpapahalaga Sensory Values. Itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga, tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao.

Kasama dito ang pagbibigay-halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan at iba pang teknikal na mga pagpapahalaga. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito yaong mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho ng isang tao, katulad ng mamahaling alahas, magarang sasakyan o mamahaling mga bag at sapatos na labis na hinahangad ng ilang mga tao.

Pambuhay na Pagpapahalaga Vital Values. Ito ay mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ang makapagpapabuti sa kaniyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansiyang pagkain upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Mahalaga sa atin na may makausap na taong mahalaga sa atin upang mabawasan ang ating kalungkutan.

Ang lahat ng nabanggit ay mga bagay na pinahahalagahan ng tao upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Mga Ispiritwal na Pagpapahalaga Spiritual Values.

Maituturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Scheler: Mga pagpapahalagang pangkagandahan aesthetic values b. Pagpapahalaga sa katarungan value of justice c. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan value of full cognition of truth Banal na Pagpapahalaga Holy Values.

Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kaniyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos.

Ang pagkilos tungo sa kabanalan ang katuparan ng kaganapan hindi lamang ng materyal na kalikasan ng tao kundi maging ng kaniyang ispiritwal na kalikasan. Ayon kay Scheler, ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga. Ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao ay nakasalalay sa pagpili ng pahahalagahan.

And 7 esp 3rd pdf module quarter grade 4th

Sa mga gawaing maituturing ng sariling konsensya bilang mabuti, nakikita na mas pinipili ang mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa negatibong pagpapahalaga.

Sa kabilang banda, maituturing na masama ang isang gawain kung mas piniling gawin ang mas mababa kaysa sa mataas na pagpapahalaga o negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalaga.

Maaaring gamiting halimbawa ang paninigarilyo lalo na sa isang kabataang katulad mo. Ito ay maaaring nagdudulot ng kasiyahan sa pakiramdam at pagtanggap mula sa iba pang mga kabataan. Ngunit maituturing bang mas mataas na pagpapahalaga ang kasiya-siyang pakiramdam at pagtanggap kaysa sa pagpapahalaga sa sariling katawan na itinuturing na templo ng Diyos?

Masama ang pandaraya sa pagsusulit cheating dahil pinili ang negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalagang katapatan. Sa kabilang dako, may mga taong ibinubuwis ang sariling buhay dahil sa paglilingkod sa kaniyang kapwa na nangangailangan. Halimbawa nito ang taong sumagip sa buhay ng isang tao katulad ng batang si Rhona Mahilum na noon ay pitong taong gulang na sinagip ang mga kapatid sa nasusunog nilang bahay. Kahit nailagay ang sarili sa panganib ay nananatili pa ring mabuti ang kaniyang gawain dahil mas mataas ang pagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa kaysa sa sarili.

Ang pananaig ng paggawa ng mabuti, na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga, laban sa masama, ang nakapagpapataas sa pagkatao ng tao.

Ayon kay Manuel Dy, hindi dapat kalimutan ang pagiging obhektibo ng pagpapahalaga. Maaaring hindi magtagumpay ang isang tao sa pagtugon sa isang pagpapahalaga; ngunit hindi nito mababago ang pagpapahalaga lalo na yaong nasa mas mataas na antas. Ngunit sa ganitong mga pagkakataon, hindi nasisira ang pagpapahalaga kundi ang taong hindi tumugon dito.

Katulad na lamang ng halimbawa ng kahalagahan ng kalusugan. Hindi man ito pahalagahan ng isang kabataang patuloy na naninigarilyo, hindi niya masisira ang kahalagahan ng kalusugan kundi ang buhay niya ang kanyang sinisira dahil sa kanyang paninigarilyo. Sa pagbuo ng pagkatao ng tao at sa pagkamit ng mas mataas na mga pagpapahalaga, mahalagang malinaw sa iyo na nakasalalay ito sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan na pumili ng tama at batay sa mga moral na prinsipyo.

Ikaw, nakahanda ka na ba? Sa ano-anong antas nabibilang ang iyong mga pinahahalagahan? Saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng tao at pagkamit ng mataas na mga pagpapahalaga? Bakit mahalagang ibatay ang isasagawang pamimili ng pahahalagahan sa Hirarkiya ng Pagpapahalaga? Paano mo masasabing ang isang pagpapahalaga ay mataas kaysa sa isa pang pagpapahalaga? Sa gagawing kilos ng tao, bakit kailangang piliin ang pagpapahalaga na nasa mas mataas na antas kaysa sa pagpapahalaga na nasa mababang antas?

DOWNLOAD: 2019 DepEd Resources

Isulat ito sa iyong kuwaderno gamit ang graphic organizer. Kung gagawin mo ito masisiguro mong pinipili at ginagawa mo ang mabuti. Ngayong may sapat ka nang pag-unawa sa hirarkiya ng pagpapahalaga, handa ka nang isabuhay ang prinsipyong ito sa pang-araw-araw mong buhay. Pagganap Bago mo gawin ang gawain sa bahaging ito, naalala mo pa ba ang kilalang kuwento ng langgam at tipaklong?

Muli mong balikan ang usapan ng dalawa at suriin ang antas ng kanilang pagpapahalaga. Pagpapahalaga ko: Mababa o mataas, negatibo o positibo?

Si Langgam at Si Tipaklong Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain.

Teacher's Guide for Grade 7

Pagkatapos lumakad na siya. Gaya nang dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam, bati ni Tipaklong, kay bigat ng iyong dala. Thank you. Mathematics is one subject that pervades life at any age and in any circumstance. Thus, its value goes beyond the classroom and the school. Mathematics as a school subject, therefore, must be learned comprehensively and with much depth.

The twin goals of mathematics in the basic education levels, K, are Critical Thinking and Problem Solving. These two goals are to be achieved with an organized and rigorous curriculum content, a well-defined set of high-level skills and processes, desirable values and attitudes, and appropriate tools, taking into account the different contexts of Filipino learners.

The specific skills and processes to be developed are: knowing and understanding; estimating, computing and solving; visualizing and modelling; representing and communicating; conjecturing, reasoning, proving and decision-making; and applying and connecting.